Metodika tjelesne i zdravstvene kulture

Nastavni plan i program za osnovnu školu / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Navedena knjiga rezultat je rada odgojno-obrazovnih stručnjaka – učitelja, pedagoga, psihologa, defektologa, knjižničara te mentora, savjetnika i sveučilišnih nastavnika na poboljšanju odgojno-obrazovnoga i nastavnog rada u osnovnoj školi. Ona pokušava redefinirati odgojno-obrazovne smjernice u svim sastavnicama koje čine razinu obveznog osnovnog odgoja i obrazovanja, te odrediti prioritetne probleme.

U knjizi su iznesene odgojno-obrazovne vrijednosti i ciljevi, temeljne odrednice za ostvarenje nastavnoga rada u skladu s odgojno-obraovnim promjenama, oblici školskoga i nastavnog rada, rada s darovitim učenicima i s učenicima s teškoćama u razvoju, odgojno-obrazovni oblici i metode izvannastavnoga i izvan učioničkog rada, odgojno-obrazovna djelatnost nositelja školskoga i nastavnog rada. Osim toga prikazana je uloga i funkcija neposrednih sudionika školskoga i nastavnog rada, kao i svrha knjižnice unutar škole.

Super – nastava : nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje / Eric Jensen

Jedinstven priručnik Super – nastava : nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje idealan je za početnike i iskusne nastavnike, koji će u preko 1000 praktičnih primjera uspješnih nastavnih strategija otkriti kreativne strategije poučavanja i učenja. U knjizi se radi o viziji i mogućnostima uspješnog obrazovanja, no dotiče se i problema s kojima se suočavaju današnji nastavnici.

Izvannastavne i izvanškolske kineziološke aktivnosti i sadržaji za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole / Romana Caput-Jogunica, Renata Barić

Sveučilišni udžbenik osnovna je literatura za studente učiteljskih fakulteta i drugih studijskih programa koji se osposobljavaju za rad s djecom i mladima. Namijenjen je i učiteljima koji rade u cjelodnevnim odgojno- obrazovnim programima te vanjskim suradnicima koji organiziraju izvanškolske kineziološke aktivnosti i programe organiziranoga slobodnog vremena. Udžbenik se sastoji od ciljeva, zadaća i vrste izvannastavnih i izvanškolskih kinezioloških aktivnosti, izrade plana i programa te osnovnih programskih sadržaja (poput igara u izvannastavnim kineziološkim aktivnostima). Također se u njoj spominje fair play pokret, motivacija u sportu, talent, kompetentnost i važnost povratne informacije u procesu motoričkog učenja.

Opisi nastavnih tema i kriterij ocjenjivanja : tjelesna i zdravstvena kultura u razrednoj nastavi / Kamenka Živčić Marković, Nevenka Breslauer

Namjena udžbenika je pomoć nastavnicima razredne nastave pri izvođenju, praćenju i ocjenjivanju nastavnih sadržaja iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura, ali i trenerima, studentima i volonterima kineziološke struke. U knjizi se može naći popis potrebnih predznanja i nadogradnja pojedinih nastavnih tema, najčešće pogreške pri njihovoj izvedbi, kriteriji ocjenjivanja, tehnike pojedinih bazičnih oblika kretanja i kretnih struktura u pojedinim sportovima te osnovna znanja kineziologije i kineziološke metodike s detaljnom razradom kineziološke dokimologije. Detalje o praćenju, provjeravanju i ocjenjivanju, ciljevima tjelesnog i zdravstvenog područja, vrstama, načelima i sastavnicama ocjenjivanja te njihovoj primjeni u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture naći ćete u ovom udžbeniku uz pregled tema za svaki razred zasebno s opisom tehnike izvedbe te slikovnim prikazom. Osim toga spominju se i metodički postupci učenja, potrebna nastavna pomagala te stručna terminologija sa slikovnim primjerima.

Ovo djelo predstavlja sintezu najnovijih saznanja iz područja kinezioloških znanosti – nastave tjelesne i zdravstvene kulture i daje doprinos rasvjetljavanju tretiranih problema, predstavlja doprinos sportskoj teoriji i praksi u domeni kineziološkog pristupa tjelesne i zdravstvene kulture.

prof. dr. sc. Muhamed Tabaković

Vježbajmo zajedno : [priručnik iz tjelesno-zdravstvene kulture] / Vedrana Kurjan Manestar

Priručnik je smišljen kao pratnja strukturi sata tjelesne i zdravstvene kulture, zbog čega ćete vježbe i igre pronaći raspodijeljene na uvodni, pripremni, glavni i završni dio sata. Za bolju pripremu i planiranje nastavnoga sat, uz svaku su vježbu slikovni prikazi zadataka te je označeno područje djelovanja vježbi na dječji organizam. Uz mnogobrojne dječje aktivnosti autorica obraća pažnju i na smirenost i opuštenost za koje smatra da bitno utječu na zdravlje djeteta.

Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi : priručnik za učitelje razredne nastave / Vladimir Findak

Sadržaj ovog priručnika bavi se teorijom pripremanja, organizacije i realizacije nastave tjelesne i zdravstvene kulture, razvojnim značajkama učenika te obilježjima tjelesne i zdravstvene kulture. Knjiga donosi organizaciju sata tjelesne i zdravstvene kulture, a dotiče se i posebne nastave tjelesne i zdravstvene kulture u vodi, na snijegu i ledu. Prvenstveno je namijenjen učiteljima razredne nastave, a potom i studentima razredne nastave, stručnim suradnicima u osnovnoj školi, odgojiteljima, profesorima tjelesne i zdravstvene kulture, i svima ostalima koji rade s djecom i učenicima.

Metodika tjelesne i zdravstvene kulture : priručnik za nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture / Vladimir Findak

Autor u priručniku Metodika tjelesne i zdravstvene kulture obrađuje područja iz metodike tjelesne i zdravstvene kulture relevantna za samostalnije osposobljavanje nastavnika za provođenje svih oblika tjelesnog vježbanja, te njihovo lakše snalaženje u stručnoj periodici kineziološke metodike i kineziologije. Postavljaju se pitanja što, kako, koliko i zašto raditi i kakvi su učinci rada, a odgovori se temelje na istraživanjima u području kineziološke metodike i kineziologije te u odgojno-obrazovnom području i nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj i srednjoj školi. Priručnik je namijenjen nastavnicima i profesorima tjelesne i zdravstvene kulture te studentima.