Pedagogija, odgoj i obrazovanje

Pedagoška hrestomatija : priručnik za učenike odgojno-obrazovnog usmjerenja i studente nastavničkih fakulteta / Mate Zaninović

Priručnik Pedagoška hrestomatija donosi socijalne, znanstvene i kulturno-povijesne okolnosti svake društvene epohe te informira o klasicima pedagoške misli što velikim dijelom odgovara nastavnom programu opće povijesti pedagogije. Autor je izabrao klasične tekstove pedagoške teorije i prakse koja služi kao bogat izvor prosvjetnim radnicima, no čitatelj sam dolazi do zaključka o vrijednosti teksta. Osim tekstova autor donosi i vremensku podjelu razdoblja koja slijedi periodični razvitak svjetske povijesti.

Edukologija : integrativna znanost o sustavu cjeloživotnog obrazovanja i odgoja / Nikola Pastuović

Knjiga donosi primjenu znanstvenih spoznaja u pripremanju, izvođenju i vrednovanju obrazovnih i odgojnih ishoda i učinaka. Autor obrađuje ideju cjeloživotnog obrazovanja i funkciju obrazovanja odraslih, ali i spoznaje o strukturi, funkcioniranju, upravljanju i mijenjanju obrazovno-odgojnih sustava, odnosno projektiranju i provođenju obrazovno-odgojnih reformi.

Knjiga je namijenjena studentima studija obrazovno-odgojnih znanosti, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima u školama, organizatorima obrazovanja u školama, poduzećima i specijaliziranim ustanovama za obrazovanje odraslih, rganizatorima obrazovanja u školama, poduzećima i specijaliziranim ustanovama za obrazovanje odraslih te znanstvenicima koji istražuju obrazovno-odgojnu djelatnost s motrišta specijaliziranih i sve podijeljenih znanosti.

Znanost i umjetnost odgoja : praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje / Gordana Buljan Flander i sur.

Ova sveobuhvatna knjiga iznosi sustavni prikaz najznačajnijih savjeta i izazova za roditelje koji se temelje na teorijski utemeljenim i praktično potvrđenim zakonitostima. Namijenjena je roditeljima, odgojiteljima, učiteljima, skrbnicima i svima drugima koji sudjeluju u odgajanju djece jer govori o ponašanju roditelja, ali će biti od koristi i studentima u raznim odgajateljskim zanimanjima, kao i stručnjacima u radu s djecom.

Knjiga prati razvoj djeteta od rođenja do adolescencije s posebnim naglascima za roditelje. Vrlo je vrijedan sveobuhvatan pristup, te analiza i usporedba različitih aspekata roditeljskog postupanja i dječjeg diskursa. Nudi se pomoć i savjeti za nesigurne te svojevrsni prilog kritičkom promišljanju i propitivanju pristupa odgoju koji se temelji na recentnim znanstvenim spoznajama. Po prvi puta obrađuje temu odrastanja i odgajanja u virtualnom okruženju, a tekst je popraćen primjerima iz prakse, crtežima i razmišljanjima djece koji pojašnjavaju temu poglavlja.

Odgoj i obrazovanje : iz teorije u praksu / Dubravka Miljković, Marina Đuranović, Tomislava Vidić

U ovom radu autorice skladno isprepleću teoriju i praksu tako da donose obilježja pedagogije kao teorije te prikazuju primjene teorijskih postavki u praksi. Knjiga je namijenjena studentima na nastavničkim i učiteljskim studijima, znanstvenicima u području obrazovnih znanosti te praktičarima.

Stil pisanja autorica vrlo je koncizan i jasan pa čitatelja ni u jednom momentu ne ostavlja u nedoumici. Tekst je na svoj način provokativan i potiče na razmišljanje.

dr. sc. Dubravka Maleš

Uvod u pedagogiju / Hermann Giesecke

Naslov Uvod u pedagogiju uvodi u temeljna pitanja pedagogije te obrađuje probleme kao što su odgoj, obrazovanje, socijalizacija, učenje, nastava i odgojna znanost. Namijenjena je studentima nastavničkih studija i onima koji se zanimaju za pedagoška pitanja. Dotiče se djece i mladeži čije odrastanje stvara teškoće, bavi se znanošću o odgoju i ulogom znanosti u praksi te prikazuje pedagoške fenomene kao povijesno uvjetovane građanskim društvom.

Konrade, tako je govorila gospođa mama : o odgoju i ne-odgoju / Andreas Flitner

Autor nastoji odgovoriti na pitanje što znači odgajati u promijenjenim društvenim uvjetima te se dotiče i ne-odgoja. Analiziraju se temeljni problemi suvremene obiteljske, školske i društvene svakodnevnice te se posebno ističe tzv. “crna pedagogija”. Namijenjena je pedagozima, studentima, ali i svima koje zanima odgoj djece i mladih u suvremenom društvu.

Paradoks odgoja : studije i eseji / Marija Bratanić

Knjiga je izraz postmodernističkog obrata u opažanju, analizi, interpretaciji i evaluaciji odgoja kojim se zadnjih nekoliko desetljeća nastoje redefinirati dosadašnji teorijski pristupi odgoju i obrazovanju. Dobar je vodič za reorganizaciju odgojne djelatnosti u školi i izvan nje jer oslobađa učenike i odgojitelje od institucijskog diktata škole i pedagogije već poziva na izravnu komunikaciju. Drugo objavljeno izdanje obuhvaća radove koji promiču mikropedagoški pristup odgoju analizirajući rezultate istraživanja povezane s problemima odnosa učitelj-učenik. Osim toge se bavi interpersonalnom i neverbalnom komunikacijom u nastavi, te se potom dotiče istraživanja usmjerena na otkrivanje čimbenika koji utječu na pedagoško osposobljavanje nastavnika.

Emocionalna pedagogija : osjećati kako bi se učilo : kako uključiti emocionalnu inteligenciju u vaše podučavanje / Daniel Chabot, Michel Chabot

Ovo izdanje namijenjeno je učiteljima, nastavnicima i profesorima te drugim stručnjacima u području odgoja i obrazovanja, koji primjenjuju znanja iz područja emocionalne inteligencije u nastavnom i pedagoškom radu, a specifična je jer zagovara nov pristup procesima nastave i učenja. Osim teorijskih elementa za novu viziju učenja, također želi osigurati konkretnu i integriranu primjenu emocionalne inteligencije u strategijama poučavanja te upoznati čitatelje s novim načinom razumijevanja učenja koji se naziva “emocionalnom pedagogijom”.

Temeljna nastavna umijeća : metodički priručnik za uspješno poučavanje i učenje / Chris Kyriacou

Knjiga Temeljna nastavna umijeća: metodički priručnik za uspješno poučavanje i učenje posvećena je najvažnijim umijećima prijeko potrebnim za uspješan rad u razredu, a namijenjena je studentima te budućim i iskusnim nastavnicima. Obrađuje teme planiranja i pripreme nastave, izvedbe nastavnog sata, vođenja i tijeka nastavnog sata, razrednog ugođaja, discipline, ocjenjivanja učeničkog napretka te osvrta i prosudbe vlastitog nastavnog rada.

Osnove posebne pedagogije / Heinz Bach

Ovo djelo omogućuje uvid u cjelokupno područje posebne pedagogije. Knjiga obrađuje temeljna pitanja posebne pedagogije u teoriji i praksi rada s osobama s posebnim potrebama, poput posebne pedagogije kao znanosti i njezine temeljne probleme, ciljeve i oblike djelovanja posebne pedagogije te organizacijske oblike posebne pedagogije, a sve je popraćeno odgovarajućim primjerima. Poseban je akcent stavljen na zahtjeve pedagoških promicanja i mjera.

Pedagoška komunikologija : razgovor, problemi i konflikti u školi / Pavao Brajša

U ovom ćete se radu upoznati s problematikom vođenja razgovora, postupanja s problemima i rješavanja nesuglasica i sukoba u tijeku odgoja i obrazovanja. Interpersonalna komunikologija kao znanost o stručnoj uporabi razgovora u rješavanju problema i konflikata među ljudima sve više prodire u suvremenu pedagogiju te je vrlo važan aspekt u znanosti o odgoju i obrazovanju djece i mladih.